به سایت مهندسین مشاور معتبر خوش آمدید

در سال 1386 به منظور مشارکت در سازندگی کشور، شرکت مجریان عمرانی تقویت بام راه معتبر با مشخصات زیر تأسیس و آغاز به فعالیت نمود:

  • شماره و تاریخ ثبت: 296057 مورخ 6/3/86

  •  شناسه ملی:10103346005

  • کد اقتصادی: 411316849431

  • کد بیمه: 0694090337